Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

pre internetovú stránku www.myvolkswagen.net/sk/sk.html

A. Prevádzkovateľ

Ďakujeme za návštevu internetovej stránky spoločnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Nemecko, e-mail: kundenbetreuung@volkswagen.deOpens a mail link, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig pod číslom HRB 100484 (Volkswagen AG“ alebo „my“, „nás“ alebo „naše“). V ďalšej časti vás budeme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Volkswagen AG v súvislosti s vašou návštevou internetovej stránky.

B. Spracúvanie osobných údajov

1 Spracúvanie protokolových súborov

Pri vašej návšteve našej internetovej stránky – internetovej stránky myvolkswagen.net („myVolkswagen“) – spracúvame nasledujúce protokolové súbory od vás, ktoré neumožňujú priradenie k vašej osobe:

 • anonymné cookie-ID, ktoré neumožňuje žiadne priradenie k vašej IP adrese,
 • váš operačný systém, internetový prehliadač a rozlíšenie vašej obrazovky,
 • dátum a čas vašej návštevy,
 • internetové stránky, ktoré ste u nás navštívili a
 • internetovú stránku, z ktorej ste nás navštívili.

Tieto údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o správne zobrazenie internetovej stránky. Údaje sa po 30 dňoch vymažú.

Na účely hostingu internetovej stránky myVolkswagen a poskytovania jednotlivých funkcií sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou CARIAD SE uložené v cloude webových služieb prevádzkovanom spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írsko. Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited šifruje osobné údaje v súlade s dohodami uzavretými so spoločnosťou CARIAD SE a spracúva ich výlučne na dátových serveroch v Európskej únii. Nemožno vylúčiť prístup (na čítanie) k informáciám zo strany spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dcérskych spoločností so sídlom v štáte mimo EÚ/EHP. V záujme dostatočnej ochrany vašich osobných údajov boli uzatvorené príslušné štandardné zmluvné doložky EÚ o poskytovaní osobných údajov sprostredkovateľom. Použité štandardné zmluvné doložky EÚ si môžete pozrieť na stránke https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914Opens an external link.

Súbežne s vyššie uvedeným spracúvaním sa osobné údaje spracúvané v tomto procese budú ukladať do databázy prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Web Services, Inc. ("AWS") 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109, USA. Spoločnosť AWS osobné údaje zakóduje podľa dohôd, ktoré sme uzatvorili, a spracúvajú sa výlučne na dátových serveroch v Európskej únii. Nemožno vylúčiť prístup (na čítanie) k informáciám zo strany spoločnosti Web Services, Inc. so sídlom v USA. V záujme dostatočnej ochrany vašich osobných údajov boli uzatvorené príslušné štandardné zmluvné doložky EÚ o poskytovaní osobných údajov sprostredkovateľom. Použité štandardné zmluvné doložky EÚ si môžete pozrieť na stránke https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914Opens an external link.

2. Volkswagen ID

V myVolkswagen sa môžete prihlásiť so svojím Volkswagen ID. Slúži ako centrálny používateľský účet, v ktorom môžete centrálne upravovať vaše osobné údaje. Ak sa prihlásite do myVolkswagen s vaším Volkswagen ID, budeme spracúvať údaje z vášho používateľského účtu Volkswagen ID (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR):

 • meno,
 • oslovenie a titul,
 • dátum narodenia,
 • adresa,
 • telefónne čísla,
 • preferovaný jazyk,
 • profilový obrázok.

Ak chcete používať určité funkcie tejto internetovej stránky, musíte sa zaregistrovať vo Volkswagen ID alebo sa prihlásiť s aktuálnym používateľským účtom Volkswagen ID. Okrem toho poskytuje internetová stránka funkcie, ktoré síce počítajú s registráciou alebo prihlásením sa vo Volkswagen ID, ale ich nevyžadujú. Ak používate Volkswagen ID, vami zvolená služba sa spojí s vaším používateľským účtom Volkswagen ID. Toto spojenie sa vytvorí len v tom prípade, ak s ním súhlasíte (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Ďalšie informácie o spracúvaní údajov v rámci Volkswagen ID nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke https://vwid.vwgroup.io/data-privacyOpens an external link.

3. Funkcie myVolkswagen

Digitálne služby uvedené v ďalšej časti nájdete v zákazníckej časti myVolkswagen. myVolkswagen obsahuje dôležité informácie a nastavenia týkajúce sa vášho vozidla, ako aj digitálne služby.

a. Virtuálna garáž

Vo virtuálnej garáži máte možnosť uložiť si do profilu vášho Volkswagen ID objednané vozidlá alebo vozidlá, ktoré už vlastníte. Týmto spôsobom vám môžeme poskytnúť prehľad o vašich vozidlách a ich výbave, ako aj pohodlný prístup k ďalším službám týkajúcich sa vozidiel na internetovej stránke bez toho, aby ste museli svoje vozidlo znovu identifikovať. Na tento účel musíte zadať komisné číslo (pri vozidlách, ktoré sú ešte vo výrobe) alebo číslo podvozku (VIN; pri vozidlách, ktoré už vlastníte), aby sme mohli identifikovať vaše vozidlo. Potom budete mať možnosť dobrovoľne zadať ďalšie údaje o vašom vozidle (EČV, prezývku), ktoré vám uľahčia identifikáciu vášho vozidla v prehľade, ktorý budete mať následne k dispozícii. Ak sú tieto údaje už uložené vo vašom Volkswagen ID, budú odoslané do virtuálnej garáže. Ak sa rozhodnete zadať tieto údaje, budú taktiež uložené vo vašom Volkswagen ID. V tomto prípade budú vaše údaje spracúvané na poskytnutie vami požadovaných služieb. Spracúvanie údajov sa uskutočňuje podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. 

Okrem toho sa vám budú v tomto prehľade zobrazovať fotografie vášho vozidla vo výrobe. Tieto údaje k vám budú priradené na základe vami zadaného identifikačného čísla vozidla. Ak chcete svoje údaje vymazať alebo zmeniť, môžete tak urobiť vo Volkswagen ID. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budú potrebné na poskytovanie vami požadovaných služieb. Ak sa v priebehu 5 rokov neprihlásite s Volkswagen ID, toto Volkswagen ID sa spolu s osobnými údajmi vymaže, pokiaľ nie sme z iných dôvodov povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

b. Protokolové súbory

Ak ste sa do myVolkswagen prihlásili so svojím Volkswagen ID, budeme v prípade vzniknutých chýb protokolovať nasledujúce údaje:

 • vaše Volkswagen ID vo forme vášho prihlasovacieho mena
 • vaše identifikačné číslo vozidla (pokiaľ sa chyba v niektorej funkcii vyskytla v súvislosti s vozidlom a ak ste už predtým pridali nejaké vozidlo do vášho používateľského účtu)

Tieto protokolové údaje zbierame na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorá spočíva v rýchlom odstránení vzniknutých chýb na tejto stránke a vo vašej optimálnej podpore v poruchovom prípade. Tieto protokolové údaje sa ukladajú zakódovane a po 30 dňoch sa automaticky vymažú.

c. Customer Interaction Center (CIC)

V prípade problémov týkajúcich sa našich digitálnych služieb alebo aplikácií môžete kontaktovať Customer Interaction Center (CIC) (napr. poštou, e-mailom alebo telefonicky). V tejto súvislosti [spracúvame/spoločnosť Volkswagen AG spracúva] osobné údaje potrebné na vybavenie vašej žiadosti a na účely Starostlivosti o zákazníkov (napr. meno, e-mailovú adresu, adresu, telefónne číslo, krajinu a jazyk). Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov pri využívaní CIC nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov CIC na adrese  [https://cic-legal.volkswagen.com].

 

C. Používanie súborov cookie

a. Všeobecné informácie

Spoločnosť Volkswagen AG používa na svojich internetových stránkach súbory cookie. Cookies sú malé súbory s konfiguračnými informáciami, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie možno rozdeliť do troch základných kategórií. Sú to súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť internetovej stránky (tzv. funkčné cookies).

Spracúvanie funkčných cookies je nevyhnutné, ak vám chceme umožniť návštevu internetovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

Ďalšie informácie o našich súboroch cookie nájdete v zásadách používania súborov cookie.

D. Vaše práva

Nasledujúce práva si môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť voči spoločnosti Volkswagen AG. Ďalšie informácie o uplatňovaní svojich práv nájdete v odseku D.

Právo na prístup k informáciám

Máte právo získať informácie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 GDPR) a o ktoré údaje ide pri tom, ako aj informáciu o spracúvaní vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od nás opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR).

Právo na vymazanie

V prípade splnenia predpokladov uvedených v čl. 17 GDPR máte právo požadovať vymazanie vašich osobných osobné údajov. Na základe tohto ustanovenia môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, pokiaľ tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané. Navyše môžete požadovať vymazanie, ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvoláte.

Právo na obmedzenie spracúvania

 V prípade splnenia predpokladov uvedených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ide napríklad o prípad, keď namietate proti správnosti údajov. Počas kontroly správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

___

Právo namietať

Pokiaľ je spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo je nevyhnutné na plnenie nejakej úlohy vo verejnom záujme alebo sa uskutočňuje pri výkone verejnej moci, ktorá nám bola zverená (čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR), máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov. V prípade námietky vás žiadame, aby ste nám oznámili svoje dôvody, na základe ktorých namietate proti spracúvaniu údajov.

Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. To isté platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s priamym marketingom.

___

Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracúvanie údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a okrem toho sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (čl. 20 DSGVO).

Právo na odvolanie súhlasu: Ak sa spracúvanie údajov zakladá na vašom súhlase, máte právo takéto spracúvanie údajov na základe poskytnutého súhlasu kedykoľvek bezplatne a s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Právo na sťažnosť

Okrem toho máte právo podať na dozornom orgáne alebo inom príslušnom úrade na ochranu osobných údajov sťažnosť na spôsob nášho spracúvania vašich osobných údajov. Môže to byť napr. úrad na ochranu osobných údajov vo vašej krajine. Zoznam všetkých úradov na ochranu osobných údajov Európskej únie nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index\_en.htmlOpens an external link.

E. Vaši kontaktní partneri

Kontaktné osoby na uplatnenie vašich práv

Ak chcete získať informácie o tom, na koho sa môžete obrátiť pri uplatňovaní vašich práv alebo ak chcete dostať ďalšie informácie, kliknite na nasledujúci odkaz https://privacy.volkswagen.comOpens an external link.

Zodpovedná osoba

Naša zodpovedná osoba je vám k dispozícií prípade otázok týkajúcich sa osobných údajov, ako aj pri uplatňovaní vašich práv:

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

E-mail: datenschutz@volkswagen.de

Stav: február 2021