Podmínky užívání 

webových stránek www.myvolkswagen.net/cz/cs.html (dále jen „webové stránky“)

1. Obsah a dostupnost 

Tyto podmínky užívání platí pro Váš přístup na webové stránky a jejich používání. Poskytovatelem těchto webových stránek je společnost Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Braunschweigu pod č. HRB 100484 (dále jen Volkswagen AG“).

Všechny obsahy webových stránek jsou pečlivě prověřovány. Společnost Volkswagen AG se snaží, aby byly obsahy na webových stránkách společnosti Volkswagen AG aktuální a obsahově správné. Záruku úplnosti, správnosti, aktuálnosti a stálé dostupnosti webových stránek však nelze poskytnout. 

Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za obsahy a dostupnost webových stránek třetích stran, na které lze přejít prostřednictvím externích odkazů. Společnost Volkswagen AG se výslovně distancuje od jakýchkoli obsahů, které mohou mít trestněprávní důsledky nebo důsledky právní odpovědnosti nebo porušují pravidla slušnosti a dobré mravy.

2. Práva k obsahům webových stránek

Při používání webových stránek společnosti Volkswagen AG je třeba dodržovat autorská práva, práva na ochranu jména a ochranných známek a také ostatní práva společnosti Volkswagen AG a třetích stran. Ochrana se vztahuje mimo jiné na obrázky, hudbu a značky prezentované společností Volkswagen AG. Zobrazením webových stránek společnosti Volkswagen AG není poskytována žádná licence ani jiná práva užívání. 

3. Zneužití webových stránek

Je zakázáno jakékoli zneužití webových stránek; zejména nesmějí být obcházena ochranná nebo bezpečnostní opatření. Kromě toho nesmí být používána zařízení nebo spouštěny aplikace, které by mohly vést k poškození instalací nebo k výpadku funkce zařízení společnosti Volkswagen AG, zejména v důsledku provádění změn ve fyzické nebo logické struktuře serverů nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí. Komerční, soustavné využívání webových stránek společnosti Volkswagen AG je bez jejího souhlasu nepřípustné. 

4. Služby

Přes webové stránky můžete získat přístup k dalším obsahům a službám společnosti Volkswagen AG nebo partnerům společnosti Volkswagen AG („služby“). Dodržujte prosím podmínky užívání případně platné pro takové služby. 

5. Volkswagen ID

Volkswagen ID je centrální uživatelský účet pro mnoho digitálních produktů a služeb, které společnost Volkswagen AG a její partneři nabízí. K některým službám získáte přístup pouze v případě, že se přihlásíte pod svým Volkswagen ID. 

Pokud již Volkswagen ID máte, můžete ho pro přihlášení ke službám používat. Pokud své stávající Volkswagen ID nechcete pro přihlášení do této služby používat nebo pokud ještě Volkswagen ID nemáte, můžete si založit další Volkswagen ID na adrese https://vwid.vwgroup.io nebo se nejprve zaregistrovat. Dodržujte prosím podmínky užívání platné pro Volkswagen ID. 

6. Řešení sporů

Ustanovení k rozhodčím řízením pro spotřebitele a řešení sporů online obsažená v tomto oddíle „Řešení sporů“ platí pouze pro spotřebitele, kteří mají bydliště v Evropské unii, a nemají vliv na použití zákonných ustanovení týkajících se řešení sporů, která případně platí v zemích mimo Evropskou unii.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště nebo místo obvyklého pobytu v České republice, mají v souvislosti se smlouvou se společností Volkswagen AG právo na alternativní řešení sporu podle § 20d a násl. zákona č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v aktuálně platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Postup pro alternativní řešení sporu podle práva spotřebitele bude zahájen na návrh spotřebitele. Návrh lze podat písemně, ale také ústně do protokolu návrhu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře, který byl zveřejněn na webových stránkách České obchodní inspekce, nebo formuláře, který byl zveřejněn na webových stránkách českého Sdružení obrany spotřebitelů. Návrh nesmí být podán později než jeden (1) rok od data, kdy spotřebitel poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu se společností Volkswagen AG.

Než dojde k zahájení alternativního řešení sporu, musí se spotřebitel nejprve pokusit vyřešit záležitost přímo se společností Volkswagen AG.

Žádné z ustanovení tohoto oddílu 6 nevylučuje právo spotřebitele na uplatnění svého nároku u příslušného soudu.

http://www.ec.europa.eu/consumers/odrOpens an external link

Wolfsburg, únor 2021.